پروفایل

گروه مهندسی بتن آزما

انجام کلیه آزمایشات مربوط به بتن آماده و مصالح سنگی و ارائه طرح اختلاط کارگاهی

مشاوره در زمینه راه اندازی واحد کنترل کیفیت کارگاهی

مشاوره در زمینه مواد افزودنی و نحوه کاربردمواد

مشاوره در زمینه انواع کف سازی ضد سایش کارخانه های صنعتی،غذایی و دارویی

آماده عقد قرارداد مشاوره و ایجاد نظارت مقیم کارگاههای ساختمانی در سراسر کشور

 |